Zápis z jednání DK ze dne 26.8. 2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021262532
Disciplinární komise Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Komín Marek (86100131)
Klub: 20C0331 – SK SENOMATY, z.s.
Soutěž: 202121CA1A Okresní přebor
Zápas: SK SENOMATY, z.s. – TJ Roztoky, z.s. ,202121CA1A0207
ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem červená karta během zápasu, druhé napomenutí během utkání, 2.ŽK+ČK: NCH vražení oběma rukama do soupeře H29 střední intenzitou v přerušené hře. 1.ŽK NCH ZSRA držením soupeře H15 za dres. D6 opustil HP spořádaně. §46/2 D/Ř a RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 4.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 26.08.2021.

Ing. Ivo Duchoň, předseda disciplinární komise

foto: David Svoboda